Činnosti - www.zdravotka.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Činnosti

1.   Zhodnotenie stavu a pomerov na pracoviskách z pohľadu platnej legislatívy

identifikácia všetkých rizík a nebezpečenstiev,
analýza, hodnotenie a posúdenie konkrétnych rizík,
identifikácia možných zdravotných rizík;

2.   Poradenstvo a odborná pomoc pri zosúladení pracovných podmienok s platnou legislatívou

3.   Zabezpečenie vykonania objektivizácií (meraní) rizikových/škodlivých faktorov pracovného prostredia

4.   Kategorizácia pracovných činností podľa § 31 Zákona NR SR č.355/2007 Z.z. v platnom znení
na základe zistených skutočností
objektivizovaných hodnôt : 
vibrácií, hluku, tepla a chladu

optického žiarenia

hodnôt expozície azbestu, elektromagnetického poľa

biologických faktorov, karcinogénnych a mutagénnych faktorov, chemických faktorov

osvetlenia pri práci, podmienok práce so zobrazovacími jednotkami

pri ručnej manipulácii s bremenami

fyzickej, psychickej a senzorickej záťaže


5.   Vypracovanie a predloženie každoročne k  31.decembru RÚVZ informácie o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík a opatreniach vykonaných u objednávateľa na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú rizikové práce ( §31 ods.7 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z.)

6.   Výkon preventívnych lekárskych prehliadok zamestnancov cielených podľa pracovného zaradenia s adekvátnou náplňou, frekvenciou a odôvodnením postupu
realizácia v sieti vlastných zariadení, resp. v zariadeniach našich zmluvných partnerov

7.   Organizovanie systému poskytovania prvej pomoci a školenia zamestnancov

8.   Vykonávanie imunizácie (očkovanie) v prípade potreby

9.   Iné školenia podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek partnera (informovanie zamestnancov, ochrana pred konkrétnym rizikom na pracovisku, zásady správnej manipulácie s bremenami, zdravý životný štýl, pitný režim, práca s PC, práca s jedovatými faktormi, práca s karcinogénnymi faktormi...)

10.   Analýza chorôb z povolania

11.   Komplexné odborné poradenstvo v oblasti zdravotných rizík podľa konkrétnych podmienok a potrieb zmluvného partnera
eliminácia resp. znižovanie kategórie rizík práce a pracovného prostredia (návrhy postupov)
pri zavádzaní nových technológií resp. nových pracovných postupov odborný posudok z pohľadu možného vplyvu na zdravie zamestnancov už vo fáze projektovej prípravy...
návrh opatrení, ktoré pomôžu znížiť, resp. zabrániť vzniku chorôb z povolania na pracovisku, sleduje sa dodržiavanie opatrení, avizovanie prípadného rizika s návrhom na jeho odstránenie/zníženie na prijateľnú úroveň

12.   Poradenstvo a pomoc pri ďalších činnostiach zamestnávateľa súvisiacich s činnosťou pracovnej zdravotnej služby (evidencia lekárskych prehliadok, osobné ochranné pracovné prostriedky, nakladanie s odpadmi, nakladanie s nebezpečnými odpadmi, životné prostredie...)

13.   Komunikácia/prítomnosť pri jednaniach s príslušným orgánom verejného zdravotníctva
 
V rámci dohľadu nad podmienkami práce a pracovného prostredia a dohľadu nad zdravím zamestnancov sa činnosti podľa aktuálnych podmienok partnera opakujú.

Ponúkame flexibilný systém dlhodobej aktívnej spolupráce s mnohými spätnými väzbami smerujúci k základnému cieľu :
Zabrániť vzniku poškodenia zdravia z práce a pracovného prostredia, alebo aspoň k minimalizácii tohto rizika

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky